Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen

Disclaimer

Het gebruik van deze website (hierna: de ‘Site’) is onderworpen aan de gebruikersvoorwaarden zoals hieronder aangegeven. Het enkele gebruik van de Site impliceert de
bekendheid met en de acceptatie van deze gebruikersvoorwaarden.

Informatie

De informatie die beschikbaar wordt gesteld op of via de Site is slechts van algemene aard en wordt slechts verstrekt voor algemeen gebruik. Deze informatie is niet
van toepassing op of specifiek gericht op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom in geen enkel geval als persoonlijk of professioneel advies worden aangemerkt.
Er kan geen enkel recht aan deze informatie worden ontleend.

Ondanks het feit dat bij het opstellen van de inhoud van de Site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kan niet worden uitgesloten dat de informatie is
verouderd, niet volledig is of op enige wijze incorrect is. Diesel Card Services B.V. kan geen enkele garantie afgeven met betrekking tot de aard dan wel inhoud van de
informatie die beschikbaar is op of via de Site.

Alle informatie die aan Diesel Card Services B.V. wordt verstrekt, via e-mail of door middel van formulieren beschikbaar op of via de Site, is niet beveiligd en wordt
derhalve verstuurd op niet-vertrouwelijke basis.

Storingen

Diesel Card Services B.V. spant zich naar beste eer en geweten in om storingen veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te voorkomen. Desondanks kan
Diesel Card Services B.V. geen enkele garantie afgeven dat de Site volledig vrij zal zijn van storingen of dat de Site niet gebrekkig zal functioneren ten gevolge van enig
ander technisch probleem.

Links en referenties

De Site kan links naar andere websites bevatten. Diesel Card Services B.V. controleert deze websites op generlei wijze en voert ook geen enkele technische of inhoud
gerelateerde controle uit op deze websites. Derhalve kan Diesel Card Services B.V. noch de volledigheid, noch de nauwkeurigheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid,
noch de veiligheid, noch de juistheid van de inhoud van deze websites op enigerlei wijze garanderen.

Het opnemen van links naar andere websites impliceert op geen enkele wijze enige connectie, samenwerking, relatie of goedkeuring van deze websites of hun inhoud.

Aansprakelijkheid

De Site is naar goeder trouw samengesteld door Diesel Card Services B.V. Diesel Card Services B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten
gevolge van direct of indirect gebruik van de Site of door de informatie die beschikbaar is gesteld op of via de Site. Diesel Card Services B.V. is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor schade ontstaan door mogelijke storingen van of op de Site veroorzaakt door technische fouten, virussen of andere verstorende elementen. Ook is Diesel
Card Services B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door het raadplegen of het gebruik van de websites (bijvoorbeeld via links) waar naar verwezen
wordt op of via de Site of via de informatie beschikbaar gesteld op formulieren via de Site. Diesel Card Services B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade
ten gevolge van de gevolgen van elektronische communicatie via de Site (bijvoorbeeld via e-mail), dan wel voor vertragingen, dan wel voor onderscheppingen dan wel voor
manipulaties van deze communicatie door derden.

De data op de Site zijn uitsluitend opgenomen als algemene informatie. De gebruiker kan geen enkel recht aan deze informatie ontlenen. Diesel Card Services B.V. is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit enige onjuistheid of onvolledigheid van de op de Site opgenomen data.

Ieder gebruik van enige informatie beschikbaar gesteld op of via de Site komt volledig voor rekening van de gebruiker van de Site. Dientengevolge is de gebruiker zelf
volledig aansprakelijk voor elk handelen dan wel nalaten gebaseerd op enige informatie beschikbaar gesteld op of via de Site.

De gebruiker zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat haar apparatuur zal worden beschadigd door virussen, bugs, zgn. ‘Trojaanse paarden’ etc..
Diesel Card Services B.V. garandeert geen enkele compatibiliteit van de apparatuur van de gebruiker met de bestanden die deel uitmaken van of aanwezig zijn op de Site of de
toegankelijkheid van deze elementen.

Het is de gebruiker alleen toegestaan de beschikbare informatie op of via de Site aan te wenden voor eigen interne doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de
beschikbare informatie of databanken voor enig andere doel op enigerlei wijze te gebruiken; met name commerciële exploitatie is niet toegestaan.