Voorwaarden

Het gebruik van de kaart van DCS wordt geregeld door de onderstaande voorwaarden:

1. Definities
a) ‘Algemene voorwaarden’ zijn de algemene voorwaarden van DCS en haar rechtsopvolgers.
b) ‘Kaart’ staat voor een kaart uitgerust met chip en/of magneetstrook die door de Leverancier aan de Klant wordt uitgereikt, waarmee laatstgenoemde Producten van een Vestiging kan afnemen.
c) ‘Klant’ staat voor de natuurlijk persoon of rechtspersoon voor wiens rekening de rekening wordt beheerd en omvat de werknemers, de onderaannemers of enig ander persoon die handelen voor rekening van de Klant of onder zijn gezag gebruik maken van de door de Leverancier uitgegeven kaart.
d) ‘Kredietlimiet’ staat voor het maximumbedrag, uitgedrukt in euro’s, dat de Leverancier van tijd tot tijd aan een Klant kan opgeven als de limiet voor de afname van Producten op krediet met behulp van de Kaart, welke limiet overigens per Kaart kan verschillen.
e) ‘Leverancier’ staat voor DCS en haar rechtsopvolgers.
f) ‘Netwerk’ staat voor het netwerk van Vestigingen door middel waarvan de Leverancier actief is.
g) ‘Overeenkomst’ is de commerciële overeenkomst aangegaan tussen de Leverancier en de Klant.
h) ‘PIN’-code staat voor de persoonlijke gebruikerscode, bestaande uit 4 cijfers (‘Personal Identity Number’), welke uitsluitend in combinatie met de Kaart kan worden gebruikt voor de afname van Producten.
i) ‘Producten’ staat voor de voorraden diesel, benzine, lpg, smeermiddelen of stookolie die beschikbaar zijn in meerdere, dan wel alle vestigingen van het Netwerk.
j) ‘Vestiging’ staat voor een door de Leverancier erkende vestiging waar (een deel van de) Producten van de Leverancier voor afname beschikbaar kunnen zijn.

2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen de Leverancier en de Klant.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Leverancier gebruik maakt van derden.
Algemene Voorwaarden van de Klant zijn slechts dan van toepassing indien de Leverancier hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.
3. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 dagen.
De Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.

4. Derden
De Leverancier is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.

5. Uitvoering van de overeenkomst
Bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd; de leveringstermijnen van de Leverancier zijn echter indicatief.
De Klant dient ervoor te zorgen dat de door de Leverancier verzochte/benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.
De Klant is verplicht de Leverancier onmiddellijk te informeren over adreswijzigingen van de Klant.
De Leverancier is door het aangaan van de Overeenkomst gemachtigd onderzoeken in te stellen naar het openen van een rekening.
De Leverancier zal uiterste inspanningen leveren om de vereiste Producten te leveren, maar kan niet garanderen dat een Product of alle Producten op een bepaalde Vestiging beschikbaar zullen zijn.
Gedetailleerde inlichtingen aangaande de Overeenkomst met de Algemene Voorwaarden en aangaande het beheer van de rekening van de Klant zullen worden geregistreerd bij een erkende kredietinstelling. De geregistreerde inlichtingen kunnen onder meer worden gebruikt om kredietbeslissingen te vereenvoudigen, om bedrog te voorkomen of om schuldenaars op te sporen.
Behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door de Leverancier in verband met bijzondere promoties, staat de Kaart aan de Klant niet toe om deel te nemen aan een speciaal aanbod van de Leverancier dat eventueel van tijd tot tijd beschikbaar is.

6. Rechten en plichten aangaande de Kaart
Over alle aanvragen voor de uitgifte van Kaarten wordt door de Leverancier volledig naar eigen goeddunken beslist.
De Leverancier is gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor de aanschaf, het gebruik en eventuele vervanging van de Kaart.
Louter en alleen het bezit van de Kaart maakt het de Klant niet mogelijk het Product te ontvangen, dan wel af te nemen.
De Kaart mag enkel worden gebruikt om Producten van de Leverancier af te nemen.
Elke Kaart kan door de Klant worden gebruikt binnen de bestedingslimiet, welke door de Leverancier wordt vastgesteld en te allen tijde kan worden gewijzigd.
De Klant is gerechtigd tot het gebruik van de Kaart tot aan de vervaldag ervan dan wel tot aan het moment van schorsing, opschorting dan wel blokkade door de Leverancier wegens verlies, diefstal, oneigenlijk gebruik van de Kaart of het door de Klant terugdraaien van de automatische incasso, zoals verder omschreven in artikel 15 sub. g. en h.
Alle risico’s voor verlies, diefstal en oneigenlijk gebruik van de Kaart worden overgedragen aan en komen voor rekening van de Klant vanaf de verzendingsdatum van de Kaart.
Voor het gebruik van de Kaart wordt voor elke Kaart een persoonlijke gebruikerscode bestaande uit 4 cijfers verstrekt; de zogenaamde PIN-code.
Elke PIN-code dient als vertrouwelijke informatie te worden behandeld en dient te allen tijde afgescheiden van de Kaart te worden bewaard.
Indien een PIN-code wordt onthuld, dan wel op enigerlei wijze ter beschikking wordt gesteld aan een daartoe niet-gemachtigd persoon, levert dit enkele feit een oneigenlijk gebruik van de Kaart op en dient de Klant de Leverancier daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, waarop de Leverancier gerechtigd is het gebruik van de Kaart tot nader order op te schorten, te schorsen, te annuleren dan wel te blokkeren.
De PIN-code mag uitsluitend worden gebruikt ter afname van Producten op een Vestiging.
De Klant dient erop toe te zien dat de natuurlijke of rechtspersonen die een Kaart gebruiken, de apparatuur ter controle van de hoeveelheid en de soort brandstof of de uitrusting voor het leveren van de brandstof, niet beschadigen, namaken, vervalsen of op enige andere wijze oneigenlijk gebruiken.
In geval van een gebrek of van een onregelmatigheid in de controleapparatuur of de uitrusting voor de levering van de brandstof dient de Klant de Vestiging, dan wel de Leverancier zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Voor elke transactie met de Kaart worden automatisch ontvangstbewijzen uitgereikt, behalve bij gebruik van geautomatiseerde terminals, die alleen op verzoek ontvangstbewijzen uitreiken.
De Klant is gehouden elk ontvangstbewijs te inspecteren op consistentie met de facturen van de Leverancier.
Elke Vestiging is gehouden om gedurende minimaal twee (2) maanden een kopie van elk ontvangstbewijs te bewaren (behalve in geval van transacties met geautomatiseerde terminals). Op schriftelijk verzoek van de Klant dient de Leverancier de betreffende Vestiging tot afgifte van de kopieën van de door de Klant opgevraagde ontvangstbewijzen te verzoeken. De Leverancier is gerechtigd om voor elke ontvangen kopie van een ontvangstbewijs € 7,50 exclusief BTW (of andere redelijke kosten die te gepaste tijde door de Leverancier kunnen worden gespecificeerd) in rekening te brengen.
De Kaart die de identificatie van een voertuig mogelijk maakt, dient alleen als instrument voor het vergaren van informatie. Deze informatie zal door de Leverancier, dan wel de Vestiging dan wel een partij die met de uitvoering van de Overeenkomst betrokken is, met vertrouwelijkheid worden behandeld.
Iedere Kaart geeft de Klant het recht op afname van Producten ten behoeve van het voertuig dat is opgegeven aan de Leverancier. Elk gebruik van de Kaart ten behoeve van enig ander voertuig als bedoeld in de vorige zin, ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen op grond van het gebruik van de Kaart aan de Leverancier.
De Kaart blijft te allen tijde eigendom van de Leverancier. Op verzoek van de Leverancier, dient de Klant de Kaart binnen drie (3) werkdagen aan de Leverancier terug te zenden. De Kaart mag slechts worden gebruikt tot aan de vervaldatum.
De Leverancier kan het gebruik van een Kaart zonder voorafgaande kennisgeving op ieder ogenblik annuleren, schorsen, opschorten, blokkeren of weigeren om een vervangende Kaart uit te reiken. De Leverancier is in deze gevallen niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant, noch aan derden.
De Leverancier is in ieder geval gerechtigd om het gebruik van een Kaart zonder voorafgaande kennisgeving op ieder ogenblik te annuleren, te schorsen, op te schorten, te blokkeren of de uitgifte van een vervangende Kaart te weigeren, in geval van diefstal, verlies dan wel oneigenlijk gebruik van de Kaart, dan wel in gevallen zoals beschreven in artikel 15 sub g. en h. De Leverancier is in deze gevallen niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant, noch aan derden.

7. Afsluiting van de rekening
De Klant kan de rekening afsluiten door de Leverancier hierover schriftelijk te informeren en door alle Kaarten terug te sturen naar de Leverancier. Pas na voldoening van alle openstaande facturen van de Leverancier, is de Klant gerechtigd de rekening af te sluiten.
De Klant dient erop toe te zien dat er na het verzoek tot afsluiting van de rekening geen enkele afname van Producten met de Kaart meer plaatsvindt.
De Klant is gehouden op verzoek van de Leverancier het schuldensaldo van de rekening onmiddellijk te vereffenen, daarbij inbegrepen alle uitstaande kosten tot aan de datum van volledige terugbetaling.
De Klant is pas gerechtigd tot het intrekken van de volmacht tot automatische incasso aan de Leverancier, indien alle openstaande facturen aan de Leverancier zijn voldaan.
De Klant is verplicht om alle openstaande facturen die verband houden met de afname van Producten die na de daadwerkelijke afsluiting van de rekening hebben plaatsgevonden, geheel aan de Leverancier te voldoen.
De rekening kan pas worden afgesloten nadat alle Kaarten door de Leverancier zijn ontvangen en nadat alle openstaande facturen aan de Leverancier geheel zijn voldaan.
De Kaart dient, bij terugzending aan de Leverancier per aangetekende post, in tweeën te worden geknipt waardoor de magneetstrook dan wel chip onbruikbaar wordt gemaakt.

8. Diefstal of verlies van Kaart
Bij diefstal of verlies van de Kaart dient de Klant onmiddellijk per fax of e-mail de Leverancier daarvan in kennis stellen.
Gedurende de periode die verstrijkt op het einde van de tweede werkdag na de dag van ontvangst van de kennisgeving overeenkomstig dit artikel sub. a., blijft de Klant aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van alle transacties die met de verloren of gestolen Kaart worden gedaan.
De Klant is aansprakelijk voor de (financiële) schade na verlies of diefstal van de Kaart indien: de Klant de betrokken Kaart in de macht van een niet-gemachtigd persoon heeft gebracht; of het verlies van de Kaart te wijten was aan de grove nalatigheid, dan wel onzorgvuldigheid van de Klant; of de Klant het verzoek van de Leverancier of van haar vertegenwoordiger om de Kaart te vernietigen of de Kaart aan de Leverancier terug te bezorgen niet heeft ingewilligd binnen de daartoe gestelde termijn; of de Klant de enige bepaling uit de Overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden heeft geschonden.
De Klant is verplicht om de Leverancier en de opsporingsautoriteiten alle medewerking te verlenen om de Kaart terug te vinden.
Indien de Leverancier verlies of diefstal van een Kaart vermoedt, is zij gerechtigd om de opsporingsautoriteiten relevante inlichtingen te verstrekken en is de Leverancier gerechtigd tot het nemen van passende maatregelen.
Indien de Klant een zogenaamd verloren of gestolen Kaart terugvindt, dient de Klant de Leverancier hiervan onmiddellijk te informeren en de Kaart onmiddellijk aan de Leverancier te retourneren.

9. Garantie
a) De door de Leverancier te leveren Producten en Kaarten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor de Producten en de Kaarten bij normaal gebruik zijn bestemd.
b) De fabrieksgarantie c.q. de garantie van de Leverancier van het Product en de Kaart zijn op het Product en de Kaart van toepassing.
c) De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het Product dan wel de Kaart, maar ook indien het Product dan wel de Kaart wordt gebruikt na de houdbaarheidsdatum dan wel de vervaldatum of de Kaart onjuist wordt beheerd. Indien wijzigingen aan het Product dan wel de Kaart zijn aangebracht door de Klant en/ of derden vervalt de garantie eveneens.
10. Reclameren
a) De Leverancier of haar agent stuurt de Klant periodiek een kostenstaat met daarin opgenomen een overzicht van alle door de Klant afgenomen Producten.
b) Na ontvangst van de kostenstaat heeft de Klant veertien (14) dagen de gelegenheid om vragen of klachten aan de Leverancier met betrekking tot de ontvangen kostenstaat schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Na genoemde termijn zal de kostenstaat als door de Klant aanvaard worden beschouwd.
c) Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de Leverancier, tenzij de Klant in redelijkheid niet eerder op de hoogte kon zijn van het gebrek.
d) De Klant is gehouden de Leverancier in de gelegenheid te stellen de klachten te (doen) onderzoeken en herstelmaatregelen te treffen.

11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van de Leverancier door de verzekeraar niet volledig is gedekt, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de afname van het betreffende Product over een periode van vier (4) weken. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van maximaal € 7500.
Indien apparatuur waarmee een Product wordt geleverd, afgemeten, bewaard, etc. op een Vestiging (tijdelijk) niet functioneert, waardoor afname van het Product (tijdelijk) niet mogelijk is, kan de Leverancier hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
De Leverancier zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zij het gebruik van de Kaart schorst, opschort, dan wel beëindigd wegens diefstal, verlies of oneigenlijk gebruik van de Kaart door de Klant dan wel een derde, dan wel door de Kaart te blokkeren in gevallen zoals beschreven in artikel 15 sub g. en h.
De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.
De Klant is aansprakelijk voor elke schade voortvloeiende uit verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik van de Kaart, dan wel schending van enige waarschuwing, suggestie of instructie van de Leverancier, dan wel schending van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden.
Indien de Klant met de voldoening van de openstaande facturen in verzuim is, is de Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Kaart te schorsen, op te schorten, te blokkeren, dan wel te annuleren, in welke gevallen de Leverancier niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade aan de zijde van de Klant.

12. Overmacht
De verplichtingen van de Leverancier jegens de Klant zullen worden geschorst in gevallen van overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronisch berichtenverkeer/ storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, seizoensinvloeden, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, atoomkernreacties e.d. ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door de Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.

13. Overdracht
De rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden mogen door de Klant noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

14. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Kaart en de Producten berusten bij de Leverancier. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

15. Tarieven en Betalingen
De factuur zal wekelijks door de Leverancier per e-mail aan de Klant worden toegezonden dan wel beschikbaar worden gesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien de Klant schriftelijk aan de Leverancier kenbaar maakt de wekelijkse facturen per reguliere post te willen ontvangen, zal de Leverancier daarvoor extra kosten in rekening brengen, te weten € 2,95 per factuur exclusief BTW.
Mocht een factuur door verzending naar het door de Klant aan de Leverancier opgegeven e-mailadres de Klant onverhoopt niet bereiken, is de Klant verplicht de Leverancier hierover binnen vijf (5) werkdagen te informeren. Het niet tijdig bereiken van de factuur ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Leverancier.
De Klant is verplicht om de Leverancier te informeren over alle administratieve gegevens van de Klant, met name over het correcte e-mailadres voor de verzending van de facturen.
Indien noodzakelijk, is de Klant gehouden de Belastingdienst te informeren dat zij voornemens is de facturen elektronisch te ontvangen.
De betaling door de Klant aan de Leverancier zal binnen zeven (7) dagen na verzending van de factuur plaatsvinden door rechtstreekse inhouding op de bankrekening van de Klant, overeenkomstig hetgeen tussen Leverancier en Klant is overeengekomen in de Overeenkomst. Om de betaling aan de Leverancier mogelijk te maken, dient de Klant:
een bankrekening aan te houden die automatische incasso’s aanvaardt;
met betrekking tot deze bankrekening, een volmacht tot automatische incasso aan de Leverancier te verlenen gedurende de termijn van de Overeenkomst.
Indien een automatische incasso door de Leverancier op de bankrekeningen van de Klant, onbetaald door de Klant wordt geretourneerd, ongeacht welke reden, is de Klant gehouden de Leverancier voor ieder geval waarin de automatische incasso door de Leverancier dient te worden teruggedraaid, administratiekosten ad € 75,- te betalen, met een maximum van € 225,-.
Indien de Leverancier is genoodzaakt om drie (3) maal het terugdraaien van de automatische incasso in gang te zetten en daarmee drie (3) maal administratiekosten ad € 75,- bij de Klant in rekening te brengen, is de Leverancier gerechtigd om de Kaart te blokkeren. De Leverancier is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de blokkade van de Kaart.
Indien een automatische incasso door de Leverancier op de bankrekeningen van de Klant onbetaald door de Klant wordt geretourneerd, ongeacht welke reden, is de Klant vanaf het moment van terugstorting in verzuim zonder ingebrekestelling. Vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-) rente verschuldigd, welke rente in de opeenvolgende factuur bij de Klant in rekening zal worden gebracht.
De betalingstermijn is zeven (7) dagen dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
Alle kosten die de Leverancier moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte, komen voor rekening van de Klant. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen.
De Leverancier is gerechtigd de prijzen, kortingen, bijslagen, premies of meerkosten te allen tijde te wijzigen.

16. Opschorting van de overeenkomst
De Leverancier is bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Klant ter nakoming van haar verplichtingen een zekerheid heeft gesteld.
Indien de Leverancier door het opschorten van de Overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Klant.
De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van de opschorting.

17. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst
De Overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.
De Leverancier heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien: de Klant in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de klant verkeert in surseance van betaling; zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden gevergd; gedurende tenminste twee (2) maanden sprake is van een overmacht situatie.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Leverancier op de Klant direct opeisbaar.
Ingeval de Overeenkomst wordt geannuleerd of opgezegd, dient de Klant alle uitgereikte Kaarten binnen zeven (7) kalenderdagen per aangetekende brief te retourneren aan de Leverancier.

18. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht de over en weer verstrekte gegevens en informatie voortvloeiende uit de Overeenkomst geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
De Klant zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van de Leverancier.

19. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Zeeland-West-Brabant; niettemin heeft de Leverancier het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Klant.

20. Overige bepalingen
De Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
De Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven orders, voorzover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te annuleren binnen acht (8) dagen na deze wijziging.
Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
De huidige Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via de internetsite (www.dieselcardservice.com) of kunnen door de Leverancier op verzoek worden toegezonden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20137006.

21.Guardcard Speciale voorwaarden en condities

(a)De Guard card service is optioneel en maakt deel uit van de globale dienstverlening die Diesel Card Service BV aanbiedt; het dekt u in voor financieel verlies veroorzaakt door een gebeurtenis die direct verband houdt met de uitvoering van hoofdovereenkomst m.b.t.. de tankkaartservice.
(b)Binnen de Guardcard service zal DCS van haar recht afzien om tankverrichtingen door te rekenen tot een maximum bedrag van 6000 €, voor iedere individuele beschermde kaart, wanneer deze oneigenlijk gebruikt wordt door een derde (bv. bij diefstal of kopiëren)
(c)De Guard card service is geen verzekering maar een contractuele toewijzing van risico.
(d)Alle klachten worden door DCS naar eigen oordeel en eenzijdig behandeld.
(e)De klant dient binnen de 10 dagen na de betwiste transactie zijn klacht in te dienen.
(f)De klant moet elke factuur hebben voldaan en volgens de afgesproken betaalwijze.
(g)De klant dient alle relevante bewijsstukken + kopie van het proces-verbaal in te dienen binnen 14 dagen na vermelding van de betwiste transactie.
(h)Deze service is niet geldig indien er elementen zijn die wijzen in de richting van fraude of vermoeden van frauduleuze manipulatie door U en/of uw werknemers.
(i)De Guard card service is onderworpen aan de algemene voorwaarden van DCS welke u kan inzien via onze website: http://www.fleettankpas.nl/voorwaarden/